تبلیغات
صفحه رسمی مهندسی صنایع دانشگاه علامه محدث نوری (ره)
 
 
 
برای مهندسین بن بستی وجود ندارد. آنان یا راهی خواهند یافت ٬ یا راهی خواهند ساخت...
" نگاھی به كتاب 17 اصل كار تیمی "
بزرگ بیندیشید ! بزرگ عمل كنید ! بزرگ باشید
كن بلانچارد
نویسنده : جان ماكسول
مترجم : مھندس عزیز كیاوند
ناشر : نشر فرا
مقدمه :
به نظر نویسنده ھمین كه الگوی رفتار خود را بر پایه انتظار خویش از رفتار
اعضای تیم بنا نھادید، و 17 صفت ضروری برای بازیگران تیمی را مبنای كار
قرار دھید. تا به اعضای تیم خود كمك كنید كه صرف نظر از میزان استعداد
خود اعضای مؤثرتری باشند، و اگر خواستید بازیگرانی جدید از بیرون بیاورید،
كتاب را در یافتن بازیگرانی مورد استفاده قرار دھید كه قبل از ھر چیز به تیم
و كار گروھی می اندیشند.
اگر كسی ھمه صفات یا ویژگی مورد بحث در این كتاب را در خود جمع
داشته باشد، مطمئن باشید كه نقش تیمی خود را خوب بازی خواھد كرد.
-1 ساز و كار و انعطاف پذیرند : كار تیمی با خشكی و انعطاف ناپذیری سازگار
نیست. جلو خشونت خویش را می توان گرفت، بر ترس می توان چیره شد و
تنبلی را با حربه انظباط از خود دور كرد، اما خشكی دماغ علاجی ندارد، و بذر
اندام را در درون خود دارد. اگر بخواھید با دیگران كار كنید و در تیم عضوی
مؤثر باشید باید از انطباق بر تیم ابایی نداشته باشید. بازیگران سازگار و
انعطاف پذیر تیم :
الف - آموختن را دوست دارند.
ب - احساس امنیت می كنند.
پ - خلاق ھستند.
ت - خدمت به مردم را دوست دارند.
-2 ھم دست و ھم داستانند : اول باید با یكدیگر كار كرد، بعد با یكدیگر برنده
شد. چالشھای بزرگ، كار تیمی بزرگ می طلبد، و ضروری ترین صفتی كه
تیم را در كارھای دشوار موفق می سازد ھمكاری توأم با ھمدلی اعضای آن
است. ھمكاری توآم با ھمدلی یعنی اینكه با دل و جان با یكدیگر كار كنیم.
نویسنده نظر داده كه چھار تحول باید رخ دھد تا ھمكاری اعضای تیم
ھمدلانه شود :
- تحول در برداشت و بینش - به اعضای تیم به چشم ھمكارانی ھمدل
بنگرید نه به چشم رقیب.
- نگرش - اگر بخواھید ذھنیتی پیدا كنید كه خود و اعضای تیم را به جای
رقیب مكمل یكدیگر بدانید به حمایت از اعضای تیم روی آوردید.
- كانون توجه - به جای خود، تیم را در كانون توجه قرار دھید.
- به نتیجه بیندیشید - ھمكاری و ھمدلی، چند را، چندان می كند.
-3 تعھدپذیرند : لحظه ای كه خود را به انجام كاری متعھد می سازید، خداوند
ھم به یاری می آید دستھایی به یاری می آیند كه اگر تعھدی نداشتید
نمی آمدند. بسیاری از مرد تعھد را از دریچه احساس خود می نگرند.
احساس آنھا راھنمای انجام تعھد است. اما تعھد راستین چیزی دیگر است.
تعھد امری احساسی نیست بلكه ریشه آن در منش ماست. تعھد معمولاً
درگیر و دار سختی خود را نشان می دھد. تعھد به استعداد و توانایی
بستگی ندارد. تعھد بر اثر انتخاب ایجاد می شود، نه بر اثر شرایط و تعھدی
می ماند كه مبتنی بر ارزشھا باشد. زیرا پذیرش تعھد یك چیز است و پایبندی
به آن چیز دیگر.
-4 ارتباط برقرار می كنند : تیم یعنی یك جان در چندین بدن. مثل خردمندان
فكر كنید، اما با مردم به زبان خودشان حرف بزنید. جان كلام جان كلام این
است كه كار تیمی نمی توان كرد، مگر اینكه بازیكنان با یكدیگر ارتباط برقرار
كنند. اگر ارتباط نباشد تیمی در كار نیست، بلكه جمعی از افراد ھستند كه
پیوندی با یكدیگر ندارند.ارتباط باز پایه ھای اعتماد را محكم می سازد. داشتن
مقاصد پنھان، و ایجاد ارتباط از طریق شخص ثالث مناسبات تیم را تضعیف
می كند. مردم به كاری كه در آن به بازی گرفته شوند دل می دھند.
-5 لایق و باكفایت ھستند : اعضای باكفایت ھر تیمی توانایی و صلاحیت
انجام كار را در بھترین وجه ممكن آن دارند. آدمھای لایق و با كفایت تعالی
طلب ھستند. تعالی، ارزش ما را بر پایه توانایی و ظرفیت خود ما می سنجد.
آدمھای با كفایت به متوسط قانع نمی شوند. نیروی خود را بر كار خویش
متمركز می سازند و در طبق اخلاص می گذارند. آدمھای با كفایت، كیفیت كار
خود را پایین نمی آورند.
-6 قابل اعتماد ھستند : از آنھایی كه بحث و استدلال می كنند نترسید، از
كسانی بترسید كه در بحث و گفتگو طفره می روند. پایه ھای اعتماد به نظر
نویسنده عبارتند از :
- انگیزه اصلی - نویسنده نظر داده كه سعی می كنم انگیزه ھای خود را در
چارچوبی درست قرار دھم و اعضای تیم را نیز تشویق به ھمین كار می كنم.
حال اگر كسی باشد كه مصلحت خویش را مصلحت تیم مقدم بدارد قابل
اعتماد نخواھد بود.
- مسئولیت - در تحلیل نھایی، صفت مشترك ھمه آدمھای موفق
مسئولیت پذیری آنھا است. انگیزه به ما می فھماند كه چرا اشخاص قابل
اعتماد ھستند، اما احساس مسئولیت اشخاص نشان می دھد كه
می خواھند قابل اعتماد باشند.
- فكر كردن - قابلیت اعتماد فراتر از مسئولیت پذیری است . مسئولیت پذیری
باید با فكر ھمراه باشد تا به درد بخورد.
- پایداری - اگر نتوان بر یاران تیمی ھمیشه اعتماد كرد، ھیچگاه به آنھا
اعتماد نكنید. پایداری فراتر از استعداد است. منشی را می طلبد كه به رغم
دشواریھا جانزند.
-7 انظباط دارند : در كوره انضباط است كه استعداد به توانایی تبدیل
می شود. انضباط انجام كارھایی است كه نمی خواھید انجام دھید، تا دست
به انجام كاری بشوید كه می خواھید انجام دھید. اشخاص باید در سه زمینه
انضباط ایجاد كنند تا برای تیم مفید باشند :
الف - انضباط اندیشیدن - اگر ذھن خود را فعال نگاه دارید پیوشته به
چالشھایی ذھنی روی می آورید و ھمواره به چیزھای خیر می اندیشید؛
ب - انضباط احساسات، نگذارید احساسات شما را از كاری كه باید بكنید باز
دارد یا به كاری كه نباید بكنید وا دارد.
پ - انضباط لازم برای اقدام و عمل - تفاوت برنده یا بازنده در عمل و
بی عملی است.
-8 یاران، تیم را بالا می كشند : بر قدر و ارزش یاران افزودن كاری بزرگ است.
بیشتر مردم وقتی كه به وضع موجود راضی می شوند از صعود به قله ھای
بالاتر باز می مانند. اعضای تیم، كسی را كه بتواند آنان را بالا ببرد، و بر توان و
ظرفیت آنھا بیفزاید دوست دارند و می ستایند. كسانی كه یاران تیمی خود را
پر و بال می دھند و راه رشدشان را می گشایند چند ویژگی مشترك دارند :
الف - یاران تیمی خود را قدر می شناسند.
ب - ارزشھای یاران تیمی را بالا می برند.
پ- قدر و منزلت یاران تیمی را بالا می برند.
ت - به دیگران بال و پر می دھند قبل از آنكه خود بال و پر گشایند.
حقیقت این است كه مردم ھمیشه به كسی كه بزرگشان كند نزدیك
می شوند و از كسی كه از قدرشان بكاھد دوری می جویند.
-9 مشتاقند : كاری بزرگ بدون اشتیاق انجام نشده است. ھیچ چیز جای
اشتیاق را نمی گیرد. تیمی كه محفل مشتاقان باشد نیرویی شگرف
می یابد، و چنین نیرویی منشاء قدرت می شود. آدمھای موفق می دانند كه
نگرش انسان دست خود اوست و اشتیاق بخشی از آن است. آنان كه
دست روی دست می گذارند تا نیرویی از خارج اشتیاق شان را برانگیزد
ریزه خوار دیگرانند.
اگر بازی را آغاز نكنید برنده نمی شوید. بر ترس غلبه كنید. برای غلبه بر
ترس، باید ترس را احساس كنید و بعد دست به عمل بزنید. راه شكستن دور
ترس فقط این است كه با ترس روبرو شویم و سپس گامی عملی برداریم.
ھمین طور اگر بخواھیم از مشتاقان باشیم، باید در این راه گام برداریم.
-10 قصدی و ھدفی دارند : زندگی كردن با عقاید جھانیان آسان است، فرو
رفتن در لاك عقاید و افكار خویش نیز آسان است. اما انسان بزرگ كسی
است كه ھم در میان جمع باشد و ھم استقلال رأی و فكر خود را حفظ كند.
تیمی موفق می شود كه اعضای آن برای رسیدن به مقصد مصمم باشند و
ھوش و حواسشان به كارشان باشد. نویسنده از قول ‹‹ویتنی›› نخستین
رئیس آزمایشگاه پژوھشی جنرال الكتریك گفته است : " بعضی از مردم
ھزاران دلیل م ی آورند كه چرا كاری را كه می خواھند انجام دھند نمی توانند
در صورتی كه فقط یك دلیل نیاز دارند كه چرا می توانند."
طول عمر ما دست خود ما نیست، اما صرف عمر دست خود ماست. اگر
ھدفی و مقصودی را دنبال كنیم، از عمر و استعدادی كه خداوند به ما داده
نھایت استفاده را خواھیم كرد.
-11 احساس رسالت می كنند : راز كامیابی، پایداری در راه است. كسی كه
"چرا"یی دارد كه برای آن زندگی می كند تقریباً "چگونه " ای را تحمل می كند.
یاران تیمی كه رسالتی را بر دوش خود احساس می كنند و خود را نسبت به
تیم متعھد ساخته باشند می گذارند كه رھبر تیم وظیفه رھبری خود را انجام
دھد.
نویسنده برای آنان كه احساس رسالت می كنند چھار ویژگی را شناسایی و
معرفی كرده است :
الف - مقصد تیم را می دانند
ب - می گذارند كه رھبر تیم، رھبری كند
پ - اول توفیق تیم را می خواھند بعد توفیق خود را
ت - به ھر كاری كه لازم باشد دست می زنند تا رسالت خود را انجام دھند.
-12 آماده اند : آمادگی، تفاوت بین برد و باخت است. دستاوردھای چشمگیر،
حاصل آمادگی عادی و معمولی است . آمادگی از آنجا آغاز می شود كه
بدانید برای چه چیزی آماده می شوید. برای توفیق در ھر كار و كوششی باید
خود را از نظر جسمی آماده كنید. اما باید به خود، به تیم خود و به شرایط
موقعیتی كه در آن ھستید نیز نگرشی مثبت داشته باشید. ھنری فورد
عقیده داشته است كه راز كامیابی بیش از ھر چیز دیگر در آمادگی است.
آمادگی ایجاب می كند كه به سیر حركت آینده بیندیشیم به طوری كه اكنون
در یابیم كه بعدھا چه نیازی داریم.
-13 با یاران تیم می جوشند : آن كس كه عقاید خویش را بیشتر از یاران تیم
دوست دارد و عقیده ھای خود را پیش می برد، تیم را از حركت باز می دارد.
وقتی كه پای مناسبات به میان می آید ھمه چیز با احترام و ارج نھادن دیگران
آغاز می شود. جورج مك دوفالد شاعر اسكاتلندی عقیده دارد : كسی كه به
من اعتماد می كند از كسی كه مرا دوست دارد گامی فراتر نھاده است.
-14 در پی ارتقاء خویشند : ارتقای شما، ارتقای تیم است. چنان بیاموزید كه
گویی عمری جاودانه دارید. چنان زندگی كنید كه گویی ھمین فردا پایان عمر
شماست. نویسنده از قول مدیرعامل جوان نوكیا در ارتباط با ارتقاء می
نویسد كه استراتژی او دو خط را دنبال می كرد. نخست تصمیم گرفت كه
تلاشھای سازمان را در فناوری اطلاعات متمركز سازد. كار مھم دیگر این بود
كه به آدمھا توجه كند. زیرا او تشخیص داد كه ارزش شركت به منابع انسانی
است و نه به منابع طبیعی. او می گوید : آموزش مدام حق ھر كسی است
كه در آن شركت كار می كند.
-15 از خود گذشته اند : جایی كه تیم باشد، منی در كار نیست. یك شاعر به
شوخی گفته است : ما را خدا برای این خلق كرده است كه به دیگران نیكی
كنیم. دیگران اینجا چه می كنند، نمی دانم. ھیچ تیمی توفیق نمی یابد، مگر
اینكه ھر كس دیگری را بر خود مقدم بدارد. از خود گذشتگی آسان نیست.
اما لازم است. بذر از خودگذشتگی را چگونه در بستر ذھن خود می پاشید
این كار را با گامھای زیر بردارید
الف - بخشنده و گشاده دست باشید
ب - سیاست بازی را كنار بگذارید
پ - وفادار باشید
ت - به وابستگی متقابل بیش از استقلال ارج نھید.
-16 مشكل گشایند : دنبال درد نگردید، درمان را پیدا كنید. نویسنده از قول
آلفرد مونتاپرت می نویسد اكثر مردم دشواریھا را می بینند، اما شما ر كسانی
كه ھدفھا را می بینید اندك است، تاریخ كامیابی را اینھا رقم می زنند.
تیپ شخصیتی ما ، پرورش و تربیت ، و تاریخچه زندگی شخص ما تعیین می
كند كه تا چه حد مشكل گشا ھستیم. اما البته ھر كسی می تواند اھل
یافتن راه حل باشد. به حقایقی توجه كنید كه ھمواره راه حل جویان و مشكل
گشایان تشخیص داده اند:
الف - مشكلات، تصویرھای ذھنی ما ھستند
ب - ھمه مشكلات قابل حل ھستند
پ - مشكلات، آن چنان را آن چنان تر می كنند.
در رویارویی با مشكلات چھار راه در پیش دارید : فرار از مشكل، مبارزه با
مشكل، فراموش كردن مشكل با رویارویی با آن ، انتخاب شما كدام است.
-17 پی گیر و نستوه اند : ھرگز میدان را ترك نكنید. دور را دیدن یك چیز است
و رفتن به آنجا چیز دیگری. آدمھای نستوه به بخت، سرنوشت یا قضا و قدر
متكی نیستند و وقتی كه شرایط دشوار می شود، از كار دست نمی كشند.
می دانند كه روز جھد و كوشش، روز و ادادن نیست. توماس ادیسون
می گفت : من از جایی آغاز می كنم كه آخرین نفر رھا كرده است.
نویسنده از قول ‹‹ ویلیامز›› می نویسد : اگر سختكوش باشید از پنجاه درصد
مردم - آمریكا جلو افتاده اید، اگر صادق باشید از چھل درصد دیگر پیش می
افتید و ده درصد دیگر در نظام اقتصاد آزاد، جنگی است با چنگ و دندان.
موفق باشید
www.RasaShop.com
فروشگاه رسا

آخرین مطالب

» سلامی دوباره ( یکشنبه 30 آبان 1395 )
» ** پست موقت ** ( یکشنبه 23 خرداد 1395 )
» دانلود ترجمه مقالات درس زبان تخصصی « استاد نوری درویش » ( سه شنبه 18 خرداد 1395 )
» دانلود ارائه پروژه نرم افزار Arena ( سه شنبه 4 خرداد 1395 )
» دانلود مقالات درس زبان تخصصی استاد « نوری درویش » ( چهارشنبه 29 اردیبهشت 1395 )
» دانلود پاورپوینت درس اصول شبیه سازی استاد « شیوا کنعانی » ( سه شنبه 28 اردیبهشت 1395 )
» دانلود پاورپوینت درس نگهداری و تعمیرات استاد « نوری درویش » ( سه شنبه 18 اسفند 1394 )
» دانلود پاورپوینت درس کنترل پروژه استاد « نوری درویش » ( سه شنبه 18 اسفند 1394 )
» دانلود پی دی اف + وردهای پروژه های دانشجویان درس مدیریت کیفیت و بهره وری " استاد میرانی " ( یکشنبه 29 آذر 1394 )
» دانلود پی دی اف درس مدیریت کیفیت و بهره وری "استاد میرانی" ( شنبه 18 مهر 1394 )
» دانلود پاورپوینت های درس ارزیابی کار و زمان (کامل) استاد مازیار ( شنبه 11 مهر 1394 )
» سال تحصیلی 94-95 ( جمعه 3 مهر 1394 )
» آموزش نرم افزار SQL Server + فیلم آموزشی به زبان فارسی ( یکشنبه 21 تیر 1394 )
» فارغ التحصیلان 90 ( چهارشنبه 10 تیر 1394 )
» فایل های مریوط به درس شبیه سازی ( جمعه 8 خرداد 1394 )
» دانلود پی دی اف درس تحلیل سیستم های استاد « مازیار » ( چهارشنبه 30 اردیبهشت 1394 )
» دانلود آموزش نرم افزار Microsoft Project ( دوشنبه 28 اردیبهشت 1394 )
» دانلود پاورپوینت درس آموزش مفاهیم نرم افزار اکسس استاد میرانی ( شنبه 19 اردیبهشت 1394 )
» دانلود نرم افزار GAMS ( سه شنبه 15 اردیبهشت 1394 )
» روز پدر مبارک ( شنبه 12 اردیبهشت 1394 )
» خرید بن کارت دانشجویی نمایشگاه کتاب تهران ( سه شنبه 8 اردیبهشت 1394 )
» ماسک دیجیتال برای کنترل آلودگی هوا ( شنبه 5 اردیبهشت 1394 )
» پاورپوینت درس شبیه سازی استاد کرشی ( جمعه 21 فروردین 1394 )
» اسمارت فون ها ، مفید و مضر ! ( یکشنبه 9 فروردین 1394 )
» نوروز 1394 ( شنبه 1 فروردین 1394 )
» اسفند 93 ( پنجشنبه 28 اسفند 1393 )
» سال نو پیشاپیش مبارک ! ( پنجشنبه 28 اسفند 1393 )
» چهارشنبه سوری ( سه شنبه 26 اسفند 1393 )
» نخستین المپیاد علمی-تخصصی مهنـدســی صـنایـع ( سه شنبه 19 اسفند 1393 )
» دانلود پاورپوینت درس تحلیل سیستم های استاد مازیار ( چهارشنبه 13 اسفند 1393 )